REGULAMIN

MASTERS DOJO WARSZAWSKA AKADEMIA SZTUK WALKI PIOTR MOCZYDŁOWSKI

I. Postanowienie ogólne

§1
Niniejszy regulamin ustala najważniejsze kwestie klubowe i obowiązuje każdego uczestnika treningów odbywających się w Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa, zwanym dalej „Masters Dojo” oraz w jego sekcjach.
II. Nabycie członkostwa

§2
Warunkiem uczestnictwa w treningach karate, zajęciach rekreacyjnych lub sportowych jest zgłoszenie organizatorowi chęci członkostwa poprzez:
a.    wypełnienie formularza uczestnictwa na stronie www przez kandydata, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez jej prawnego opiekuna,
b .   dokonanie opłaty wpisowej zgodnie z tabelą wysokości składek (załącznik nr 1.),
c.    regularne uiszczanie składek klubowych zgodnych z tabelą wysokości składek (załącznik nr 1).

§3
Z chwilą wypełnienia powyższych warunków, kandydat staje się pełnoprawnym członkiem klubu Masters Dojo i otrzymuje od klubu:
a.    emblemat klubowy w postaci opaski sylikonowej,
b.    ubezpieczenie NNW,
c.    przydział do danej grupy treningowej, z podziałem na wiek i posiadane umiejętności.
III. Prawa członka klubu

§4
Członek klubu ma prawo do:
1. uczestnictwa we wszystkich treningach organizowanych przez klub, zgodnie z aktualnym Planem Zajęć dostępnym na stronie internetowej klubu; treningi odbywają się w systemie całorocznym z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w okresie letnim, przerw świątecznych oraz innych ustawowo wolnych dni od pracy;
2. udziału w zawodach sportowych;
3. udziału w pokazach;
4. udziału w egzaminach na stopnie karate;
5. udziału w obozach sportowych;
6. udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez klub.
IV. Obowiązki członka klubu

§ 5
Członek klubu ma obowiązek:
1. terminowego dokonywania comiesięcznych opłat składkowych, płatnych do 5-go dnia każdego miesiąca, przy czym nieobecność na treningach lub mniejsza czy większa liczba jednostek treningowych nie zwalnia z terminowego obowiązku opłacenia składki;
2. informowania o stanie swojego zdrowia, jeśli może mieć ono wpływ na udział w zajęciach;
3. prawidłowego wypełnienia formularza uczestnictwa;
4. wyrażenia zgody na:
a.    bezterminową publikację zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych w tym filmów na stronach internetowych klubu w tym także na portalach społecznościowych;
b.    bezterminowe i bezpłatne wykorzystanie przekazanych zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych w tym filmów ze swoim wizerunkiem w celu promocji klubu poprzez strony internetowe klubu i portale społecznościowe (wieczysta bezpłatna licencja na użytkowanie).

V. Opłaty

§ 6
1. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana na dany sezon szkoleniowy i jest zgodna z tabelą składek członkowskich (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Jednakże może ona ulec zmianie w przypadku, gdy nastąpią zmiany kosztów wynajmu sal lub kosztów mediów. Składka za dany miesiąc powinna być opłacana najpóźniej do 5-go każdego miesiąca. Składki należy opłacać regularnie.
3. Składka miesięczna może zostać obniżona lub członek klubu może zostać z niej zwolniony w przypadku:
a.    choroby trwającej do 3 tygodni – 50%.
b.    choroby trwającej powyżej 4 tygodni – 70%.
c.    gdy na daną sekcję uczęszcza rodzeństwo: - 25% (załącznik nr 1).
d.    trudnej sytuacji materialnej – należy złożyć podanie do Zarządu Klubu Masters Dojo  uzasadniając prośbę o obniżenie lub zwolnienie ze składki. Osoba, której składka zostanie obniżona lub zostanie z niej zwolniona, zobowiązana jest do wykonania prac na rzecz Klubu.
4. Obniżenie składki członkowskiej następuje po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności trenerowi lub mailowo.

5. Wpłaty należy dokonywać u instruktorów prowadzących lub na konto Klubu:
Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski
Bank PKO BP
94 1020 1013 0000 0302 0315 8417
W tytule wpłaty prosimy wpisywać \"cele statutowe\", imię i nazwisko, lokalizację i godz. zajęć oraz którego miesiąca dotyczy wpłata.
6. W przypadku trudności z terminowym regulowaniem składki należy termin płatności ustalić indywidualnie z Zarządem Klubu.
7. Niezapłacenie wszystkich składek klubowych w okresie całego cyklu treningowego powoduje wykluczenie z członkostwa w następnym cyklu treningowym, a ponowne przyjęcie na członka klubu wiąże się z ponownym uiszczeniem wpisowego.

8. Przerwy w zajęciach:
a. kalendarz zajęć jest zgodny z kalendarzem szkolnym tj. w czasie przerw w zajęciach w szkołach nasze zajęcia karate również mają przerwę – jest to uzależnione od dostępności sali. Przykład: przerwy świąteczne Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.
b. w szczególnych przypadkach zajęcia mogą być odwołane z przyczyn niezależnych od Masters Dojo. Przykład: zebrania w szkolne organizowane przez szkołę na sali.
Wówczas jest możliwość odrobienia zajęć na dowolnej innej grupie w Masters Dojo.


VI. Strój treningowy i ochraniacze

§ 7
Uczestnik treningów grup początkujących, na każdym treningu zobowiązany jest do posiadania:
a.    czystego i schludnego stroju sportowego (spodnie dresowe/leginsy, podkoszulek bawełniany lub karate-gi- gdy już je posiada),
b.    butelki z napojem – najlepiej z czystą niegazowaną wodą,
c.    kompletu osobistych ochraniaczy w szczególności: na goleń- śródstopie oraz napiętniki lub rękawice do sportów walki, a w późniejszym okresie treningów także kask. Punkt C nie dotyczy grupy najmłodszej dzieci.

§ 8
Uczestnik treningów grup średnio zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych zobowiązany jest do posiadania
a.    czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń - karate-gi,
b.    butelki z napojem – najlepiej z czystą niegazowaną wodą,
c.    komplet osobistych ochraniaczy na goleń- śródstopie, napiętniki lub rękawice do sportów walki, kask, szczęki, w przypadku chłopców i mężczyzn ochraniacze typu su-spensoria, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacze na klatkę piersiową.

§ 9
1. Na karate-gi mogą być naszyte tylko dwa emblematy:
a.    na lewej piersi znak graficzny szkoły karate Kyokushin (Kanji),
b.    na lewym ramieniu naszywka klubowa Masters Dojo,
2. Wszelkie inne znaki są niedozwolone.
3. Obydwa emblematy są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

§ 10
Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem i posiadanym certyfikatem.

§ 11
Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest niedozwolone (ze względów bezpieczeństwa).
VII. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i w walce sparingowej

§ 12
1. Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych.
2. Każdy uczestnik bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem, a w szczególności do uważnego słuchania instrukcji wydawanych przez trenera lub instruktora oraz do słuchania i wykonywania poleceń wydawanych przez nich.
4. Na wezwanie trenera lub instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet obowiązkowych ochraniaczy, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku niezałożenia ochraniaczy lub ich nieposiadania prowadzący może zakazać wykonywania danych ćwiczeń lub odsunąć od dalszej części treningu, jeśli może to skutkować jakimkolwiek ryzykiem kontuzji.
5. Każdy uczestnik treningów w poszczególnych grupach może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, a także może je przerwać w momencie jaki jest dla niego niekomfortowy, w szczególności gdy partner, używa nadmiernej siły lub nie stosuje się do poleceń prowadzącego trening.
6. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do trenera lub instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości, trener lub instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Zachowanie obowiązujące w Dojo

§ 13
1. Uczestnik treningu zobowiązany jest do zapoznania się z Etykietą Dojo oraz z Przysięgą Dojo dostępną na internetowej stronie klubowej www.mastersdojo.pl.
2. Uczestnik treningu jest zobowiązany przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się siadają ,,seiza” przy wejściu na salę i czekają w ciszy na decyzję prowadzącego.
3. Uczestnicy treningu przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć.
4. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, czy złym samopoczuciu ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.
5. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz w stosunku do trenerów i instruktorów obowiązuje ukłon „rei” wraz z wyrazem szacunku Osu!
6. Uczestnik treningu zgłasza zrozumienie wydanych poleceń i ćwiczeń przez trenera lub instruktora za pomocą głośnego Osu!
7. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się punktualnie w godzinie treningu od lewej, według kolejności posiadanych stopni.
8. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia Masters Dojo ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia klubu trenujący zobowiązany jest do pokrycia strat, które spowodował. W szczególności zakazane jest siadanie na tarczach oraz rzucanie lub suwanie po podłodze jakimkolwiek sprzętem treningowym.
9. Nie jedz i nie żuj gumy w Dojo.
10. Szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora, najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo.
11. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zawsze zachowuj pozycję FUDO DACHI.
12. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać Dojo bez zezwolenia instruktora.
13. Nie praktykuj żadnych ćwiczeń, a w szczególności kumite bez polecenia instruktora. Zawsze czekaj na pozwolenie (Hajiime!), dzięki temu pokażesz ze dbasz o bezpieczeństwo swoje i współćwiczącego.
14. Wszystkie polecenia instruktora powinny być wykonywane bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.
15. Paznokcie muszą być czyste i krótko obcięte.
16. Podczas treningu pierwszeństwo w pobieraniu sprzętu mają w kolejności najpierw trener lub instruktor, a potem ćwiczący kolejno stopniami. Ta sama zasada obowiązuje przy wyjściu z Dojo po zakończeniu treningu. Zasada pierwszeństwa stosowana jest także w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.
17. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w Dojo.
18. Twoja karate-ga musi być zawsze schludna i czysta.
19. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez trenera lub instruktora.
20. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących szczególnie na terenie Dojo, jest surowo zabronione. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.

IX. Przepisy końcowe

§ 14
Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu oraz nagminnie łamiące Etykietę Dojo mogą zostać ukarane:
a.    upomnieniem
b.    naganą
c.    zawieszeniem w prawach zawodnika lub członka Klubu lub pozbawieniem członkostwa.

Załączniki do Regulaminu:
1.    Załącznik nr 1. Tabela wysokości składek członkowskich.

 

Załącznik nr 1. Regulaminu Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Tytuł Wysokość składki
Miesięczna składka członkowska za jednego członka Masters Dojo uczęszczającego na zajęcia Karate Kyokushin 130 zł
Miesięczna składka członkowska za dwóch członków rodziny, uczęszczających na zajęcia Karate Kyokushin 200 zł
Miesięczna składka członkowska za trzech członków rodziny, uczęszczających na zajęcia Karate Kyokushin 260 zł
Miesięczna składka członkowska za czterech i więcej członków rodziny, uczęszczających na zajęcia Karate Kyokushin 320 zł
Opłata wpisowa dla nowych członków (zawiera roczne ubezpieczenie NNW i pakiet startowy) 50 zł

 
KARATE KYOKUSHIN

Masutatsu Ōyama

(27.07.1923 r.- 26.04.1994 r.)

DOJO KUN - jest podstawowym drogowskazem postępowania młodego adepta. W jego skład wchodzi zbiór ponadczasowych zasad, jakimi posługuje się każdy wielki karateka. Możemy w niej znaleźć szereg wyższych celów etycznych, które pozwalają na zapoznanie się z tą sztuką walki. Używamy słowa sztuka z premedytacją, bowiem karate Kyokushin nie polega na propagowaniu brutalności czy agresji, jest to sposób na życie w harmonii i spokoju, na osiągnięcie wewnętrznej stabilności psychicznej, pewności siebie i odszukaniu źródła dobra w nas samych.  

PRZYSIĘGA DOJO

1.    Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
2.    Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
3.    Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.
4.    Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
5.    Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
6.    Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
7.    Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

ETYKIETA DOJO

1. Kiedy wchodzisz lub opuszczasz Dojo, zawsze zwróć się do niego twarzą, ukłoń się i powiedz OSU, następnie zwróć się do uczniów na sali i raz jeszcze ukłoń się i powiedz OSU.
2. Kiedy spóźnisz się na zajęcia, usiądź w seiza z twarzą odwróconą od reszty. Czekaj z zamkniętymi oczyma w pozycji mokuso. Kiedy dostaniesz pozwolenie na dołączenie do zajęć, pozostań w seiza, ukłoń się mówiąc „ Shitsurei shimasu” (przepraszam za spóźnienie). Wstań, zwróć się twarzą do Dojo i raz jeszcze ukłoń się i powiedz OSU. Szybko dołącz do zajęć, stając na końcu sali. Uczniowie, którzy spóźniają się na zajęcia powinni bardziej starać się przybywać na czas.
3. Podczas treningu nie należy zdejmować żadnej części dogi, chyba że na polecenie instruktora.
4. W Dojo nie wolno żuć gumy, pić, jeść ani palić.
5. Kiedy zostaniesz poproszony o przyjęcie jakiejś pozycji albo zrobienie czegokolwiek innego – zawsze ruszaj się możliwie jak najszybciej.
6. Nigdy nie ćwicz kumite pod nieobecność instruktora. Kiedy walczysz z posiadaczem czarnego pasa, daj z siebie wszystko. Zawsze podchodź do przeciwnika z szacunkiem. Jednocześnie pamiętaj, że ma na uwadze Twój niższy stopień i nigdy nie będzie w pełni wykorzystywał swoich umiejętności.
7. Nigdy nie proś starszego stopniem o kumite. Jeśli jednak to Ty zostałeś przez niego poproszony – nie powinieneś odmawiać.
8. Podczas treningu nie wychodź z szeregu bez pozwolenia instruktora, nie chodź pomiędzy rzędami. Jeśli musisz opuścić swoją pozycję udaj się na którąkolwiek stronę sali za rzędem, w którym ćwiczyłeś.
9. Zwracaj się do swojego instruktora Senpai, Sensei lub Shihan. Podczas treningu nigdy nie mów do niego po imieniu.
10. Nie przeklinaj, nie śmiej się, nie chichocz, nie stój i siedź w niedbałej pozycji. Nie postępuj w nieuważny sposób. Traktuj poważnie swój trening. Karateka jest zawsze przygotowany do działania i dobrze wychowany. Posiadanie wyższego stopnia (w szczególności czarnego pasa) nie jest usprawiedliwieniem dla nieodpowiedniego zachowania w Dojo, do zbytniego wyluzowania czy spoufalania się. Jeśli nie jesteś gotowy, aby z szacunkiem i powagą podchodzić do innych trenujących, nie marnuj czasu swojego i partnerów. Ta reguła odnosi się także do opuszczania treningu przed zakończeniem. Jeśli nie zostałeś inaczej poinstruowany, pozostań na sali treningowej aż do ceremonii zakończenia. Nieprzestrzeganie tej zasady nie będzie tolerowane.
11. Aby poprawić swoje dogi lub pas– odwróć się w prawo od reszty lub Twojego partnera, jeżeli pracujecie w parach. Naucz się szanować swój pas, ponieważ jest on symbolem trudu, jaki wkładasz w trening.
12. Twoje dogi musi być zawsze czyste i schludne, pas powinien być wietrzony, nie należy go prać. Zawiera on symbolicznego ducha Twojego ciężkiego treningu.
13. Słuchaj uważnie wskazówek instruktora. Pamiętaj, że instruktor nie będzie mówił o  tym, czego on albo ona by nie zrobili. Aby potwierdzić, że zrozumieliście polecenie, za każdym razem wypowiadaj głośne OSU.
14. Instruktor, kimkolwiek by był, powinien być traktowany z należytym szacunkiem. Karate zaczyna i kończy się na uprzejmości. Jeżeli nie jesteś w stanie zdobyć się na szacunek dla osoby, która poświęca dla Ciebie swój czas, to nie pasujesz do Dojo. Nigdy nie kwestionuj jego albo jej wskazówek. Nigdy nie rozmawiaj podczas zajęć. Odpowiadaj tylko na pytania, które zada Ci instruktor. Takie posłuszeństwo rozwija więź zaufania pomiędzy nauczycielem a uczniem, ułatwia i przyśpiesza proces nauczania.
15. Dla bezpieczeństwa nie noś biżuterii podczas treningu lub kiedy nosisz dogi.
16. Zawsze utrzymuj swoje paznokcie w czystości i pilnuj, aby były krótko obcięte. Zawsze upewniaj się przed treningiem, czy Twoje stopy, dłonie i paznokcie są czyste. Podczas treningu często ćwiczy się bardzo blisko z partnerem. Nikt nie lubi ćwiczyć z kimś, kto jest brudny.
17. Zawsze przed treningiem udaj się do toalety. Przypadkowy cios w pełen pęcherz może okazać się wyjątkowo niebezpieczny. Pamiętaj także, że ćwiczenie z pełnym żołądkiem wpływa niekorzystnie na organizm. Staraj się jeść ostatni posiłek nie później niż godzinę przed treningiem.

MINI SŁOWNIK JAPOŃSKIEGO

LICZEBNIKI

Ichi – 1
Ni – 2
San – 3
Shi (Yon) – 4
Go – 5
Roku – 6
Shichi – 7
Hachi – 8
Ku – 9
Ju – 10

KIERUNKI

Mae – w przód
Ushiro – w tył
Yoko – w bok
Age – w górę
Oroshi – w dół
Soto – z zewnątrz
Uchi – z wewnątrz
Mawashi – okrężnie


STREFY

Jodan – głowa, szyja
Chudan – tułów
Gedan – poniżej pasa

INNE

Ago – podbródek
Ashi – noga, stopa
Atama -głowa
Dojo – sala ćwiczeń
Gyaku – odwrotnie przeciwnie
Hajime – zaczynać
Hara – brzuch
Hizo – żebro
Kai – związek, stowarzyszenie
Kamaete – pozycja rąk
Kanku – symbol odwagi, słońca
Karate gi – ubiór karate
Keage – wymach
Kiai – okrzyk
Kiba – jeździec
Koshi – biodro
Kyoku – granica, biegun, ekstremum
Kyu – stopień szkoleniowy
Mawatte – obrót
Mokuso – zamknąć oczy
Morote – podwójny
Naore – powrót do pozycji
Obi – pas
Oi – zgodnie
Osu – tak, dziękuję
Rei – ukłon
Seiza – pozycja do medytacji
Sempai – senior, starszy rangą
Sensei – nauczyciel
Shin – prawda
Te – ręka
Uchi – uderzenie
Uke – blok
Yame – stop
Yasume – relaks


OSU :-)

Polityka Prywatności

Masters Dojo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie można kopiować treści (C) bez zgody autora.

Kontakt

e-mail: kontakt@mastersdojo.pl
 
501 500 914 - Sensei Piotr
506 537 516 - Sensei Łukasz

Dołącz do Nas